Adwokat Rafał Gryzło

jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Studia na kierunku prawo ukończył uzyskując tytuł magistra.
Od 2015 roku członek Izby Adwokackiej w Olsztynie. Aplikację adwokacką odbył pod patronatem Adwokata Mirosława Gąsiewskiego zdobywając w jej toku niezbędną wiedzę teoretyczną, oraz bogate doświadczenie zawodowe, które wykorzystuje w swojej codziennej praktyce adwokackiej.
Uprawnienia wykonywania zawodu adwokata nabył w związku z osiągnięciem pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego.
Prywatnie pasjonat biegania, piłki nożnej oraz motoryzacji.

Rafał Gryzło

Kancelaria Adwokacka Adwokata Rafała Gryzło

Świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu wymienionych niżej dziedzin prawa.

Prawo karne

 • obrona podejrzanych/oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.
 • reprezentacje pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego (sprawy o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.).
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych m.in. apelacji, zażaleń, kasacji, prywatnych, a także subsydiarnych aktów oskarżenia.

Prawo cywilne

 • reprezentacja os. fizycznych/przedsiębiorców oraz spółek w sprawach z zakresu szerokopojmowanego prawa cywilnego;
 • reprezentacje stron w sprawach o zapłatę,
 • reprezentacje stron w sprawach o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia należnego osobom pokrzywdzonym w wypadkach komunikacyjnych, odszkodowania od jednostek świadczących usługi medyczne;
 • reprezentacje stron w sporach dotyczących naruszenia dóbr osobistych;
 • reprezentacja stron w postępowaniach z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania różnego rodzaju umów;
 • reprezentacja stron w sporach cywilnych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym;
 • opiniowanie, doradztwo, a także sporządzanie pism procesowych w zakresie praw i obowiązków stron w stosunkach umownych (np. sprzedaż, najem, zlecenie, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane);

Prawo spadkowe

 • reprezentacje stron w sprawach m. in. o: stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek i in.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • reprezentacje stron w sprawach m. in. o: rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego małżonków, alimenty, ustalenie kontaktów, władza rodzicielska.

Prawo gospodarcze

 • reprezentacje stron w postępowaniach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami, spółkami prawa handlowego, doradztwo i sporządzanie pism procesowych, w tym umów prawnych w obrocie gospodarczym.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentacje stron (pracowników bądź pracodawców) w sporach sądowych ze stosunków pracy, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.
 • sporządzanie pism procesowych z dziedziny prawa pracy;
 • sporządzanie odwołań od decyzje ZUS, reprezentacja stron postępowania sądowego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Prawo administracyjne

 • doradztwo prawne w zakresie spraw związanych z prawem administracyjnym;
 • reprezentacje stron (organów administracji publicznej, samorządowej, osób fizycznych i prawnych) przed sądami administracyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej;
 • sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, m. in. skarg administracyjnych na decyzje organów administracji, odwołań od decyzji organów administracji, zażaleń, podań itp.

Kontakt z Kancelarią za pomocą formularza

 • Kancelaria Adwokacka
  Adwokat Rafał Gryzło
  ul. Grunwaldzka 5 lok. 1
  14-100 Ostróda
  NIP: 7412048089 REGON: 381048081
  Numer konta: 96 1950 0001 2006 0071 0425 0002 IdeaBank
 • +48 531 722 476
 • kancelaria@adwokat-ostroda.com.pl